Meer melk uit eigen ruwvoer

De enige manier om te bewijzen dat kuiltoevoegmiddelen daadwerkelijk de prestaties van uw koeien verbeteren, is door voerexperimenten op grote schaal uit te voeren. Met op dit moment 33 onafhankelijke proeven als bewijs, steekt Ecosyl op dit gebied met kop en schouders boven andere kuiltoevoegmiddelen uit.

Meer melk uit ruwvoer met Ecosyl in de kuil

Ecosyl in de kuil resulteert in 1,2 liter extra melkgift

Wereldwijd zijn 15 onafhankelijke melkveeproeven uitgevoerd met gras-, luzerne- en maïskuilen binnen een breed scala van drogestofgehaltes (15-44%). Regressie-analyse toont aan dat een gemiddelde Ecosyl behandeling van de kuil resulteert in een significante extra melkgift van 1,2 liter/koe/dag (figuur 1). Bij de onderzochte kuilen met meer dan 30% drogestof was het verschil in melkgift zelfs nog iets groter.

Figuur 1. Regressie-analyse van 15 Ecosyl proeven toont extra melkgift aan

Ecosyl MTD1 trialsIn de vet, eiwit- en lactose gehaltes zijn binnen deze proeven geen significante verschillen gevonden. Wel zorgt de tendens van hogere melkproductie bij behandeling met Ecosyl, voor significant hogere gehaltes van deze drie componenten.

Snellere conditieopbouw aan begin van lacatatie

Koeien gevoerd met Ecosyl-behandeld kuilvoer lieten daarnaast een significant hogere gewichtstoename zien in vergelijking tot de groep gevoerd met onbehandeld kuilvoer. Dit helpt onder andere voor een snellere conditieopbouw aan het begin van de lactatie.

+ 15,2% dagelijkse groei met Ecosyl-behandelt kuilgras

In totaal zijn er 19 onafhankelijke vleesveeproeven gedaan met Ecosyl, waarvan vijf met jongvee dat gevoerd werd met Ecosyl-behandelt kuilgras. De resultaten laten een significante verbetering van gemiddeld 15,2% in dagelijkse gewichtstoename zien en een verbeteringen in zowel de drogestof opname als de te verkrijgen hoeveelheid ruwvoer (Tabel 1).

Tabel 1. Resultaten jongveeproeven met Ecosyl

Gewas Aantal proeven Drogestof opname (kg/d) Gewichtstoename (kg/d) Voer : Toename
Gras 5 +5,5% +15,2% -11,3%
Mais 5 +8,4% +8,8% +0,3%

* Statistisch significant verschil

In negen andere vleesveeproeven leidde behandeling van het kuilgras met Ecosyl tot een significante verbetering van 9,1% in dagelijks gewichttoename. Daarnaast zijn verbeteringen in zowel de drogestof opname als de te verkrijgen hoeveelheid veevoer aangetoond.

Tabel 2. Resultaten vleesveeproeven met Ecosyl

Gewas Aantal proeven Drogestof opname Gewichtstoename (kg/d) Voer : Toename
Onbehandeld Ecosyl Onbehandeld
Gras 9 +3,7% +9,1%* -6,6%

* Statistisch significant verschil

In totaal 13 van de 19 proeven verbeterde Ecosyl de drogestofopname en in 8 van de 14 grasproeven verbeterde Ecosyl de verteerbaarheid in de kuil.

Ecosyl vs. andere kuiltoevoegmiddelen

Bolsen (Kansas State University) vergeleek  zijn Ecosyl-proeven met de resultaten van al zijn vleesvee/maisproeven van de afgelopen 10 jaar waarin hij 11 verschillende kuiltoevoegmiddelen testte. Hij constateerde onder andere dat de drogestof opname en dagelijkse groei bij Ecosyl-behandeld kuilvoer meer dan twee zo groot is ten opzichte van andere inkuilmiddelen (Figuur 2).

Figuur 2. Ecosyl vergeleken met andere inkuilmiddelen
Improvement resulting from treatment